Naknada za uređenje voda

Naknada za uređenje voda prikuplja se u korist Hrvatskih voda, jedan je od izvora sredstava za financiranje vodnog gospodarstva prema Zakonu o financiranju vodnog gosodarstva (narodne novine br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16 i 127/17).

Naknada za uređenje voda plaća se na sve nekretnine osim na poljprivredno zemljište.

Osnovica za obračun naknade za uređenje voda je četvorni metar (m2) površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja naknade za uređenje voda.

Obveznik naknade za uređenje voda je vlasnik odnosno drugi zakonski posjednik nekretnine (najmoprimac, zakupnik, plodouživatelj, nositelj prava građanje). Suvlasnici su solidarni obveznici naknade za uređenje voda.

Prihod od naknade za uređenje voda koristi se za:

  • provedbu preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava
  • gradnju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina
  • gradnju građevina za osnovnu melioracisku odvodnju
  • gradnju mješovitih melioraciskih građevina kojima upravljaju hrvatske vode
  • građenje i održavanje građevina za detaljnu melioracij
  • uklanjanje riječnog nanosa u pomorskom dobrusku odvodnju.

Prihod od naknade za uređenje voda koristi se prema načelima  solidarnosti i prvenstva u potrebama na državnom području Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske uredbom propisuje visinu naknade za uređenje voda, izuzeće od plaćanja, oslobođenja i olakšice.

Kolačići nam pomažu pružati usluge. Upotrebom naših usluga prihvaćate našu upotrebu kolačića.