Komunalna naknada

Komunalna naknada

Temeljem članka 91.-101. Zakona o komunalnom gospodarstvu  (NN br. 68/18 i 110/18) propisano je sljedeće:

 • Komunalnu naknadu plaća vlasnik odnosno korisnik stambenog prostora, garažnog prostora, poslovnog prostora, građevinskog zemljišta koji služi za obavljanje poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta
 • Komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture
 • Visina komunalne naknade određuje se temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18) Odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje iznosa komunalne naknade po m2 obračunske površine (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 09/18) iOdluke o komunalnoj naknadi jedinice lokalne samouprave (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 10/18).
 • Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili bilo kakve promjene ( vlasništvo nekretnine, kupoprodaja nekretnine, adresa, ime, prezime itd.) istu prijaviti upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalazi nekretnina.
 • Obveza plaćanja komunalne naknade nastupa donošenjem rješenja od strane upravnog tijela jedinice lokalne samouprave.
 • Na zastaru komunalne naknade primjenjuje se odredbe članaka 108. i 109. Općeg poreznog zakona.
 • Žalba ne odgađa izvršenje rješenja o obvezitemeljem članka 186. stavka 2. Općeg poreznog zakona.
 • Ne uplati li obveznik komunalnu naknadu u rokovima određenim Rješenjem o obvezi naplata će se izvršiti prisilno temeljem članka 100. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18)

Naknada za uređenje voda 

Naknada za uređenje voda prikuplja u korist Hrvatskih voda, jedan je od izvora sredstava za financiranje vodnog gospodarstva prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva (NN br. 107/95, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17).

 • Tako prikupljena sredstva služe za financiranje zaštita voda, održavanje i uređenje vodotoka i drugih voda, zaštita od štetnog djelovanja voda, te naposljetku voda kao prirodno dobro ima svoju ekonomsku vrijednost, te plaćamo i korištenje voda.
 • Plaćaju je vlasnici, fizičke i pravne osobe, odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području.
 • Visina naknade donosi se prema podacima na temelju kojih se obračunava komunalna naknada.
 • Obveznik plaćanja naknade za uređenje vodadužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili bilo kakve promjene ( vlasništvo nekretnine, kupoprodaja nekretnine, adresa, ime, prezime itd.) istu prijaviti nadležnom tijelu na čijem području se nalazi nekretnina.
 • Obveza plaćanja naknade za uređenje voda nastupa donošenjem rješenja od strane nadležnog tijela.
 • Na zastaru naknade za uređenje voda primjenjuje se primjenjuje se odredbe članaka 108. i 109. Općeg poreznog zakona.

Kolačići nam pomažu pružati usluge. Upotrebom naših usluga prihvaćate našu upotrebu kolačića.