Komunalna naknada

Komunalna naknada – temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95 i 26/03., pročišćeni tekst br. 82/04. i 178/04.) komunalna je naknada prihod proračuna jedinice lokalne samouprave. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja ovih komunalnih djelatnosti:

 1. odvodnja atmosferskih voda,
 2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
 3. održavanje javnih površina,
 4. održavanje nerazvrstanih cesta,
 5. održavanje groblja i krematorija,
 6. javna rasvjeta.

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:

 1. stambenog prostora,
 2. poslovnog prostora,
 3. garažnog prostora,
 4. građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
 5. neizgrađenoga građevnog zemljišta.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se obvezatno utvrđuju:

 • naselja u jedinicama lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada,
 • područja zona u gradu, odnosno općini,
 • koeficijent zona (Kz) za pojedine zone,
 • koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
 • rok plaćanja komunalne naknade,
 • nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično, oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,
 • opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,
 • izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade.

Visina komunalne naknade određuje se ovisno o:

 • lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nalazi nekretnina,
 • vrsti nekretnine

Komunalna naknada obračunava se po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine, a za građevno zemljište po jedinici stvarne površine.

 

Kolačići nam pomažu pružati usluge. Upotrebom naših usluga prihvaćate našu upotrebu kolačića.