Komunalna naknada

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br.68/18) komunalna naknada je novčano javno davanje i prihod je jedinice lokalne samouprave. Komunalna naknada kao prihod jedinice lokalne samouprave koristi se za održavanje i građenje komunalne infrastrukture.

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici:

 • stambenog prostora
 • garažnog prostora
 • poslovnog prostora
 • građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti
 • neizgrađenog građevinskog zemljišta.
 

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:

 • danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole
 • danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine
 • danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine
 • danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti upravnom tijelu nastanak te obveze odnosno promjenu podataka o obvezniku plaćanja, površini nekretnine, namjeni nekretnine.

Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade ili promjenu podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom određuje:

 • područje zona u jedinici lokalne samuprve u kojima se plaća komunalna naknada
 • koeficjent zone (Kz) za pojedine zone u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada
 • koeficjent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada
 • rok plaćanja komunalne naknade
 • nekretnine važne za jedinicu lakoalne samouprave koje su u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade
 

Komunalna naknada obračunava se po četvornom metru (m2) površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade.

 

Kolačići nam pomažu pružati usluge. Upotrebom naših usluga prihvaćate našu upotrebu kolačića.